Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2015 χωρίς άδεια.

Στο υπάρχον κύτταρο έχουν εναποτεθεί πολύ περισσότερα από τα αρχικά προβλεπόμενα απορρίμματα.  Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει πλέον μηδενική χωρητικότητα.

Στον ΧΥΤΑ καταλήγουν βιομηχανικά και νοσοκομειακά απόβλητα, η ανεπεξέργαστη λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, ενώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εναποτίθενταν παράνομα και απορρίμματα άλλων περιοχών, πέραν των προγραμματισμένων.

Υπάρχουν μόνιμες ελλείψεις βασικού προσωπικού, ο βιολογικός καθαρισμός δε λειτουργεί, τα πρανή καταρρέουν, ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι μεγάλος, τα γαιοϋφάσματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές, λόγω της παντελούς έλλειψης συστήματος διαχείρισης του βιοαερίου. Από καθίζηση καταστράφηκε η μεμβράνη στεγανοποίησης, και τα στραγγίδια να διαφεύγουν στον Κορινθιακό Κόλπο (NATURA 2000).

Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, λόγω μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, χωρίς να έχουν εισπραχθεί.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας πρακτικά έχει μετατραπεί σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), για την ύπαρξη των οποίων η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,

Ερωτάται:

Τι οφείλουν να πράξουν οι αρμόδιες αρχές, όταν ένας ΧΥΤΑ έχει κορεσθεί;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για το άμεσο κλείσιμο αυτού του επικίνδυνου ΧΥΤΑ;

Τι δυνατότητες παρέχει, εν προκειμένω, το ευρωπαϊκό πλαίσιο στους κατοίκους για να προστατεύσουν την υγεία τους;