Επίκαιρη Ερώτηση:
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Παράνομη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από τον πρώην διοικητή του ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4440/2016, τα πρόσωπα των οποίων η επιλογή ανήκει στην κυβέρνηση που διορίζονται στις θέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 6 και της παρ. 1 του άρθ. 8 του Ν. 4369/2016, δηλαδή σε θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών και της σχετικής διαδικασίας επιλογής όπως οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές και οι εν γένει επικεφαλής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οφείλουν να απέχουν για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Η σύγκρουση συμφερόντων των προσώπων εξειδικεύεται στο άρθ. 22 και προκύπτει ιδίως: α) μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών - με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση - σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες σχετίζονται με ζητήματα που διαχειρίστηκαν τα ίδια ή με αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της θητείας των ή β) μέσω της συμμετοχής των στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των ως άνω νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων μέσω κληρονομικού δικαιώματος.

Εντούτοις, και παρά τη σαφήνεια των κείμενων διατάξεων, ο πρώην διοικητής του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριος Μπερσίμης, που τοποθετήθηκε βάσει επιλογής στην εν θέματι θέση στις 15 Δεκεμβρίου του 2015 βάσει του νόμου 4369/2016 και παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2018, παραβιάζει τη διάταξη του άρθ. 23, ασκώντας επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό όμιλο υγείας της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, όχι όμως μετά την παρέλευση 2 ετών ως όφειλε αλλά μόλις μετά από λίγους μήνες, δημιουργώντας έτσι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Βάσει των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόσληψη του πρώην Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με θέση εργασίας συμβούλου Διοίκησης από τον ιδιωτικό επιχειρηματικό όμιλο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του; Με ποιο τρόπο δρομολογείται η εφαρμογή των διατάξεων της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την σύγκρουση συμφερόντων στελεχών που στελέχωσαν τη δημόσια διοίκηση; Ποιο το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών σας;

2. Βάσει του κανονισμού της ΕΕ για το GDPR, με ποιο τρόπο θα προβείτε σε εγγυήσεις ενάντια σε ενδεχόμενη διαρροή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών της χώρας και των προσωπικών δεδομένων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του Οργανισμού;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του τέως Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, ο διορισμός είχε γίνει προν την εμφάνιση του νόμου 4369/2016, οπότε δεν υφίσταται θέμα.