Αγγλικός όρος

intelligence quotient

Ορισμός

Ένας δείκτης της σχετικής νοημοσύνης που προσδιορίζεται με βάση τις απαντήσεις του ατόμου σε αυθαίρετα επιλεγμένες ερωτήσεις. Η εξέταση του IQ μπορεί να μην είναι ακριβής δείκτης των ικανοτήτων ή των δυνατοτήτων του ατόμου σε δημιουργικούς, καλλιτεχνικούς ή κινητικούς τομείς.

Συντομογραφία

IQ

Κύριος όρος

quotient