Αγγλικός όρος

deoxyribonucleic acid

Ορισμός

Ένα σύνθετο νουκλεϊνικό οξύ, υψηλού μοριακού βάρους που αποτελείται από δεοξυριβόζη, φωσφορικό οξύ και τέσσερις βάσεις (δύο πουρίνες, αδενίνη και γουανίνη και δύο πυρι-μιδίνες, την θυμίνη και την κυτοσίνη). Έχει τη μορφή δύο μακρών αλύσων που περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη, σχηματίζοντας μια διπλή έλικα, και συνδέεται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών ουσιών. Το νουκλεϊνικό οξύ βρίσκεται στα χρωμοσώματα του πυρήνα των κυττάρων, είναι η χημική βάση της κληρονομικότητας και ο φορέας των γενετικών πληροφοριών για όλους τους οργανισμούς εκτός από τους RNA ιούς. Παλαιότερα ονομαζόταν δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ.

Συντομογραφία

DNA