Αγγλικός όρος

mercury poisoning

Ορισμός

Οι οξείες ή χρόνιες συνέπειες της λήψης ή εισπνοής υδραργύρου. Περιλαμβάνουν την ναυτία, τον έμετο, το κοιλιακό άλγος, την νεφρική ανεπάρκεια, την ουλίτιδα, τα συμπεριφορικά και γνωσιακά ελλείμματα, τους σπασμούς, την παράλυση την πνευμονία και/ή τον θάνατο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Για την κένωση του γαστρεντερικού συστήματος μπορεί να γίνει πλύση στομάχου ή πλύση του εντέρου. Η αιμοδιάλυση ή η θεραπεία με χηλικές ενώσεις (π.χ. με σουκιμέρη ή πενικιλλαμίνη) μπορεί να αποβεί βοηθητική.

Κύριος όρος

poisoning