Αγγλικός όρος

epididymis

Ορισμός

Ένα μικρό επίμηκες όργανο που βρίσκεται πάνω και δίπλα από την οπίσθια επιφάνεια του όρχεως, αποτελούμενο από έναν εσπειραμένο σωλήνα μήκους 3,97- 6,1 m, που περιέχεται στον ίδιο ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως και καταλήγει στο σπερματικό πόρο. Αποτελείται από την κεφαλή, που περιέχει 12- 14 εκφορητικά σωληνάρια του όρχεως, το σώμα και την ουρά. Αποτελεί το αρχικό τμήματης εκφορητικής μοίρας του κάθε όρχεως. Η επιδιδυμίδα αιματώνεται από την έσω σπερματική, την εκφορητική και την έξω σπερματική αρτηρία. Παροχετεύεται από φλέβες που είναι αντίστοιχες των αρτηριών.