Αγγλικός όρος

venous pulse

Ορισμός

Ο σφυγμός σε μια φλέβα και ιδιαίτερα ο σφυγμός σε μεγάλες φλέβες κοντά στην καρδιά, όπως η έσω ή έξω σφαγίτιδα. Φυσιολογικά είναι ελάχιστα ψηλαφητός. Είναι έκδηλος σε καταστάσεις όπως η παλινδρόμηση του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα.

Κύριος όρος

pulse