Αγγλικός όρος

X-linked gene

Ορισμός

Γονίδιο στο χρωμόσωμα Χ για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο γονίδιο στο χρωμόσωμα Y. Τα γονίδια αυτά είναι συνήθως υπολειπόμενα, αλλά στους άρρενες που δε διαθέτουν αντίστοιχα γονίδια για την αναστολή της έκφρασής τους, τα χαρακτηριστικά (π.χ., αχρωματοψία ερυθρού-πράσινου) εκφράζονται παρουσία ενός μόνο υπολειπόμενου γονιδίου.

Κύριος όρος

gene