Αγγλικός όρος

giant cell

Ορισμός

1. Ενεργό, πολυπύρηνο φαγοκύτταρο, δημιουργημένο από διάφορα μεμονωμένα μακροφάγα, τα οποία έχουν συγχωνευθεί γύρω από ένα μεγάλο παθογόνο, ή μια ουσία ανθεκτική στην καταστροφή, όπως μια ακίδα, ή ένα χειρουργικό ράμμα.

2. Οποιοδήποτε μεγάλο κύτταρο που περιέχει έναν, ή πολλούς πυρήνες.

Κύριος όρος

cell