Αγγλικός όρος

practice profile

Ορισμός

Μέθοδος αξιολόγησης της επαγγελματικής συμπεριφοράς μεμονωμένων επαγγελματιών. Το τυπικό προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς του επαγγελματία, τις γνωστές τους παθήσεις, τις φαρμακευτικές τους θεραπείες, το ιστορικό των εμβολιασμών, την συχνότητα εισόδου στο νοσοκομείο, την χρήση άλλων υπηρεσιών και τα έξοδα της νοσηλείας τους. Το προφίλ της απόδοσης ενός μεμονωμένου επαγγελματία μπορεί να παράσχει πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός των ασθενών που ελέγχονται για καρκίνο ή σακχαρώδη διαβήτη ή ο αριθμός των ασθενών που θεραπεύονται για μια συγκεκριμένη νόσο και επιβιώνουν. Το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εκπαίδευση του επαγγελματία, για τον επηρεασμό μελλοντικών προτύπων νοσηλείας, για την επικύρωση ή την επανάληψη επικύρωσης των παροχών υπηρεσιών υγείας, ή για την βοήθεια στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την απόλυση, διατήρηση ή καθαίρεση επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το αποτέλεσμα της εδραίωσης του επαγγελματικού προφίλ μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και να παράσχει στους ασθενείς την ευκαιρία αξιολόγησης των ιατρών. Οι μέθοδοι για την διαμόρφωση του προφίλ της εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος εξελίσσονται συνεχώς.

Κύριος όρος

profile