Αγγλικός όρος

interleukin-16

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από τα Τ-λεμφοκύτταρα και διεγείρει κινήσεις των μονοκυττάρων, των CD4+ Τ κυττάρων και των ηωσινοφίλων της περιοχής. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως χημειοτακτικός παράγοντας των λεμφοκυττάρων.

Συντομογραφία

IL-16

Κύριος όρος

interleukin