Αγγλικός όρος

Braden scale

Ορισμός

Συχνής χρήσης εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο υπολογίζει τον βαθμό κινδύνου που διατρέχει ένα άτομο για να αναπτύξει πιεστικό έλκος. Κάθε παράμετρος βαθμολογείται στην κλίμακα από 1 (χαμηλή) ως 4 (υψηλή), συμπεριλαμβανομένης της αισθητικότητας, της υγρασίας, της ενεργητικότητας, της κινητικότητας, της θρέψης και της τριβής. Όσο πιο χαμηλή η βαθμολογία, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος ανάπτυξης πιεστικού έλκους. Τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης πιεστικών ελκών είναι αυτά με συνολική βαθμολογία κάτω από 17.