Αγγλικός όρος

false memory

Ορισμός

Μια ανακριβής ή ατελής αναπαράσταση ενός γεγονότος του παρελθόντος. Η ακρίβεια, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μνήμης επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: ηλικία· σοβαρή ασθένεια, τραυματισμός ή ψυχολογικό τραύμα· παρατεταμένη φαρμακευτική θεραπεία ή κατάχρήση μιας ουσίας· νοητική υστέρηση· νοητική νόσος· άγχος· επαγγελματική απασχόληση· κόπωση· ενοχή και φόβος τιμωρίας· εξαναγκασμός· ή το κίνητρο να καταθέσει κάποιος ψευδώς. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη, όταν αξιολογείται η αξιοπιστία αναμνήσεων που ανακαλούνται από τον ασθενή.

Κύριος όρος

memory