Αγγλικός όρος

differential blood count

Ορισμός

Ο αριθμός και ο τύπος των λευκών αιμοσφαιρίων, όπως αυτός προσδιορίζεται από την μικροσκοπική εξέταση ενός λεπτού επιχρίσματος αίματος πάνω σε γυάλινη πλάκα (πλακάκι), αφού πρώτα έχει βαφτεί κατάλληλα με χρωστική, ώστε να γίνει ορατό το σχήμα των διαφόρων κυττάρων. Προσδιορίζεται ο αριθμός και η ποικιλία των λευκοκυττάρων σε ένα δείγμα δεδομένου μεγέθους. Αν και με αυτή την μέθοδο δεν γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, μπορεί παρόλα αυτά να αξιολογηθεί το σχήμα τους, το μέγεθος τους και το χρώμα τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν επίσης να αναγνωριστούν μερικές αιματολογικές ασθένειες και φλεγμονώδεις καταστάσεις. Κατά τον προσδιορισμό του λευκοκυτταρικού τύπου, ο αριθμός και ο τύπος των λευκοκυττάρων θα πρέπει να είναι ο εξής: ουδετερόφιλα 40%-60%, ηωσινόφιλα 1%-3%, βασεόφιλα 0,5%-1%, λεμφοκύτταρα 20%-40%, μονοκύτταρα 4%-8%.

Κύριος όρος

blood count