Αγγλικός όρος

odds ratio

Ορισμός

Στις επιδημιολογικές μελέτες ασθενών-μαρτύρων, μια σχετική μέτρηση της εμφάνισης μιας νόσου. Oι πιθανότητες υπέρ μιας συγκεκριμένης νόσου που εμφανίζεται σε μια εκτεθειμένη ομάδα προς τις πιθανότητες υπέρ της εμφά-νισής της σε μια μη-εκτεθειμένη ομάδα. Εάν η προς μελέτη πάθηση είναι σπάνια, ο λόγος πιθανοτήτων προσεγγίζει στενά το σχετικό κίνδυνο.