Αγγλικός όρος

study, retrospective

Ορισμός

Ερευνητικό έργο το οποίο συλλέγει δεδομένα και εξάγει συμπεράσματα από γεγονότα τα οποία έχουν ήδη συμβεί.