Αγγλικός όρος

study prospective

Ορισμός

Επιστημονική διερεύνηση η οποία συλλέγει δεδομένα μόλις αυτά καθίστανται διαθέσιμα και αναλύει τα αποτελέσματα αφού αυτά συγκεντρωθούν. Οι προοπτικές μελέτες στις οποίες τόσο οι ερευνητές όσο και τα υπό διερεύνηση άτομα αγνοούν τις χορηγούμενες θεραπείες θεωρούνται μεταξύ των πλέον εποικοδομητικών στην ιατρική έρευνα.