Αγγλικός όρος

study, single-blinded

Ορισμός

Μελέτη κατά την οποία μόνο ο συμμετέχων ή μόνο ο ερευνητής αγνοεί τα άτομα στα οποία χορηγείται θεραπεία.