Αγγλικός όρος

middle ear

Ορισμός

Η τυμπανική κοιλότητα, ένας ακανόνιστου σχήματος αεροβριθής χώρος εντός του κροταφικού οστού. Πρόσθια, επικοινωνεί με την ευσταχιανή σάλπιγγα, η οποία σχηματίζει έναν ανοικτό δίαυλο μεταξύ του μέσου ωτός και της κοιλότητας του ρινοφάρυγγα. Οπίσθια, το μέσο ους επικοινωνεί ανοικτά με το μαστοειδές άντρο, το οποίο με τη σειρά του επικοινωνεί με τις μαστοειδείς κυψέλες. Από τις τρεις πιθανές διόδους στο μέσο ους, οι δύο- ο τυμπανικός υμένας και η στρογγύλη θυρίδα-είναι καλυμμένες. Η τρίτη δίοδος είναι η ευσταχιανή σάλπιγγα. Τρία οστάρια (μικρά οστά), αρθρωμένα μεταξύ τους, η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας, εκτείνονται από τον τυμπανικό υμένα μέχρι την ωοειδή θυρίδα του έσω ωτός.

Συνώνυμο

auris media

Κύριος όρος

ear