Αγγλικός όρος

translocation

Ορισμός

1. Η εναλλαγή ενός χρωμοσώματος με μεταφορά ενός τμήματος του είτε σε ένα άλλο χρωμόσωμα ή σε άλλο τμήμα του ίδιου χρωμοσώματος. Το τελευταίο καλείται μετάθεση ή ανταλλαγή. Όταν δύο χρωμοσώματα ανταλλάσσουν υλικό, καλείται αμοιβαία μετατόπιση.

2. Μετακίνηση βακτηρίων μέσω του εντερικού τοιχώματος με στόχο την εισβολή στον οργανισμό.

3. Η γραμμική κίνηση μιας δομής διαμέσου της παράλληλης επιφάνειας μιας άλλης.

Ετυμολογία

[" + locus, τόπος] μετατόπιση.