Αγγλικός όρος

do not resuscitate

Ορισμός

Οδηγία που δηλώνει ότι ασθενής δεν πρέπει να επανέλθει. Μπορεί να δοθεί γραπτώς από τον ιατρό κατ' απαίτηση του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν είναι ικανός ή σε θέση να αποφασίσει, μπορεί να ζητηθεί από την οικογένεια, τον νόμιμο κηδεμόνα ή τον πλησιέστερο παροχό υγειονομικής περίθαλψης να συναινέσει για να γραφεί μια τέτοια οδηγία στο διάγραμμα του ασθενούς και να τηρηθεί από τους παροχούς της υγειονομικής περίθαλψης. Το νοσοκομείο ή ο ιατρός πρέπει να έχει πολιτική σε ό,τι αφορά στα χρονικά όρια και την έκδοση νέας οδηγίας.

Συντομογραφία

DNR