Αγγλικός όρος

nerve cell

Ορισμός

Νευρώνας. nerve ending νευρική απόληξη. Η απόληξη μιας νευρικής ίνας (άξονα ή δενδρίτη) σε μία περιφερειακή δομή. Μπορεί να είναι αισθητήρια (υποδοχέας), ή κινητική (τελεστής). Οι αισθητήριες απολήξεις μπορεί να είναι μη εγκυστωμένες (πχ, ελεύθερες νευρικές απολήξεις, περιτριχικές απολήξεις, ή οπτικά σωμάτια του Merkel), ή μπορεί να είναι εγκυστωμένες (π.χ., αποληκτικοί βολβοί του Krause, σωμάτια του Meissner, σωμάτια Vater-Pacini, ή νευρομυικές, ή νευροτενοντικές άτρακτοι). nerve entrapment syndrome σύνδρομο νευρικής παγίδευσης (νευροπάθεια εκ παγίδευσης). Συμπίεση ενός νεύρου, ή νεύρων με αποτέλεσμα τη νευρική βλάβη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αναισθησία ή πόνο, εάν επηρεασθεί αισθητήριο νεύρο και παράλυση, εάν εμπλακεί κινητικό νεύρο. Η συμπίεση μπορεί να είναι εξαιτίας φυσικής πίεσης στο νεύρο (πχ., ο ύπνος σε στάση κατά την οποία το νεύρο πιέζεται από τις παρακείμενες δομές), ή εξαιτίας πρηξίματος ενός ιστού στο διαμέρισμα από το οποίο διέρχεται το νεύρο.