Αγγλικός όρος

neural network

Ορισμός

Μορφή τεχνητής νοημοσύνης η οποία στηρίζεται σε ομάδα αλληλοσυνδεόμενων μαθηματικών εξισώσεων, οι οποίες δέχονται δεδομένα εισόδου και υπολογίζουν το αποτέλεσμα εξόδου. Όσο συχνότερα χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις, τόσο πιο αξιόπιστες και πολύτιμες γίνονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί στην ιατρική μέριμνα για την ερμηνεία ηλεκτροκαρδιογραφημάτων καθώς και για την απόδοση και πρόταση διαγνώσεων.

Κύριος όρος

network