Αγγλικός όρος

spinal nerve

Ορισμός

Ένα από τα νεύρα τα οποία εκφύονται από το νωτιαίο μυελό: 31 ζεύγη αποτελούμενα από οκτώ αυχενικά, 12 θωρακικά, πέντε οσφυϊκά, πέντε ιερά και ένα κοκκυγικό τα οποία αντιστοιχούν στους σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης. Κάθε νωτιαίο νεύρο προσδένεται στο νωτιαίο μυελό μέσω δύο ριζών: μία ραχιαία, ή οπίσθια αισθητήρια ρίζα και μία κοιλιακή ή πρόσθια κινητική ρίζα. Η πρώτη αποτελείται από προσαγωγές ίνες, που μεταφέρουν ώσεις στο νωτιαίο μυελό, η τελευταία αποτελείται από απαγωγές ίνες, οι οποίες μεταφέρουν ώσεις από το νωτιαίο μυελό. Ένα τυπικό νωτιαίο νεύρο διερχόμενο μέσω του μεσοσπονδυλίου τρήματος διαιρείται σε τέσσερις κλάδους, έναν παλίνδρομο κλάδο, ένα ραχιαίο κλάδο, ή οπίσθια πρωτογενή διαίρεση, έναν κοιλιακό κλάδο, ή πρόσθια πρωτογενή διαίρεση και δύο συγκοινωνούντες κλάδους, οι οποίοι περνούν σε γάγγλια του συμπαθητικού κορμού. Βλ.: εικόνα.

Κύριος όρος

nerve