Αγγλικός όρος

dental ethics

Ορισμός

Σύστημα ηθικών αρχών που διέπουν την άσκηση της Οδοντιατρικής. Η ηθική υποχρέωση παροχής της καλύτερης δυνατής ποιότητας οδοντιατρικών υπηρεσιών στον ασθενή και διατήρησης μιας ειλικρινούς σχέσης με άλλα άτομα του ίδιου επαγγέλματος και της κοινωνίας εν γένει.

Κύριος όρος

ethics