Αγγλικός όρος

blood group

Ορισμός

Γενετικά προκαθορισμένο σύστημα αντιγόνων, το οποίο εδράζεται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Υπάρχει ένας αριθμός συστημάτων της ομάδας αίματος, με το κάθε σύστημα να καθορίζεται από αλληλουχίες δύο ή περισσότερων γονιδίων, τα οποία είναι αλληλόμορφα ή συνδέονται στενά πάνω σε ένα μεμονωμένο αυτοσωμικό χρωμόσωμα. Το σύστημα ΑΒΟ (ανακαλύφτηκε το 1901 από τον Karl Landsteiner) είναι πρωταρχικής σημασίας στις μεταγγίσεις αίματος. Το σύστημα Rhesus είναι σημαντικό στην μαιευτική. Υπάρχουν περίπου 30 αντιγόνα Rhesus.

Ο πληθυσμός μπορεί να διαιρεθεί φαινοτυπικά σε 4 ομάδες αίματος. Α, Β, ΑΒ και Ο. Τα άτομα της ομάδας Α έχουν το αντιγόνο Α στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων τους, της ομάδας Β το αντιγόνο Β, της ομάδας ΑΒ τα αντιγόνα Α και Β και της ομάδας Ο δεν έχουν ούτε το αντιγόνο Α ούτε το Β. Τα άτομα κάθε ομάδας έχουν στον ορό τους το αντίστοιχο αντίσωμα για το αντιγόνο που τους λείπει. Έτσι, ένα άτομο της ομάδας Α έχει το αντίσωμα αντι-Β, ένα άτομο της ομάδας Β το αντίσωμα αντι-Α, ένα άτομο της ομάδας ΑΒ δεν έχει κανένα αντίσωμα και ένα άτομο της ομάδας Ο έχει και αντίσωμα αντι-Α και αντίσωμα αντι-Β.

Οι παράγοντες της ομάδας αίματος είναι σημαντικοί στη φύλαξη του αίματος και στις μεταγγίσεις. Ο προσδιορισμός των ομάδων αίματος είναι επίσης σημαντικός στην εξακρίβωση κηλίδων αίματος για νομικούς λόγους, στις γενετικές και ανθρωπολογικές μελέτες, ενώ κατά το παρελθόν ήταν σημαντικός στον προσδιορισμό της πατρότητας.