Αγγλικός όρος

osteopenia

Ορισμός

Μια σημαντική μείωση στο ποσό της οστικής πυκνότητας μετάλλων (BMD) που φυσιολογικά εντοπίζεται σε έναν πληθυσμό ή ομάδα. O Παγκόσμιος Oργανισμός Υγείας καθορίζει ότι όταν η BMD βρίσκεται μεταξύ 1 και 2,5 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το φυσιολογικό, υπάρχει οστεοπενία. Αποκλίσεις στην BMD που υπερβαίνουν τις 2,5 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το φυσιολογικό ονομάζονται οστεοπόρωση.

Ετυμολογία

[" + penia, πενία]