Αγγλικός όρος

optic nerve

Ορισμός

To δεύτερο ζεύγος κρανιακών νεύρων, αισθητήριο της όρασης. Κάθε ένα σχηματίζεται από τους άξονες γαγγλιακων νευρώνων του αμφιβληστροειδούς και διέρχεται οπίσθια στο οπτικό χίασμα όπου οι διάμεσες ίνες διασταυρώνονται προς την αντίθετη πλευρά. Όλες οι ίνες απολήγουν στον πλευρικό γονατώδη πυρήνα του θαλάμου, οι θαλαμικοί νευρώνες συνεχίζουν στην οπτική μοίρα του οπτικού λοβού.

Κύριος όρος

nerve