Αγγλικός όρος

erythema nodosum leprosum

Ορισμός

Ερυθρό, οζώδες αγγειϊτικό εξάνθημα, που μπορεί να αποτελεί επιπλοκή της θεραπείας για τη λέπρα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η θεραπεία συνίσταται σε διακοπή της αγωγής για τη λέπρα (δηλαδή της κλο-φαζομίνης, των στεροειδών ή της θαλιδομίδης).

Συντομογραφία

ENL

Κύριος όρος

erythema