Αγγλικός όρος

paradoxical embolism

Ορισμός

Εμβολισμός που ξεκινά από το φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας και εισέρχεται στο αρτηριακό σκέλος περνώντας από τη δεξιά κυκλοφορία στην αριστερή μέσω ενός ανοικτού ωοειδούς τρήματος ή ενός ελλείμματος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο σε έναν ασθενή με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.

Κύριος όρος

embolism