Αγγλικός όρος

class restriction

Ορισμός

Η απαίτηση ορισμένων T-λεμφοκυττάρων για την παρουσία δεικτών των τάξεων Ι ή ΙΙ του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας στα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα. Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν στα T-κύτταρα να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται σε ξένα αντιγόνα. Τα CD4+ T-λεμφοκύτταρα απαιτούν τα αντιγόνα της τάξης ΙΙ και τα CD8+ T-κύτταρα απαιτούν αντιγόνα της τάξης ΙΙ. Ο περιορισμός τάξης είναι τύπος κλωνικού περιορισμού.