Αγγλικός όρος

pulse pressure

Ορισμός

Η διαφορά μεταξύ της συστολικής και διαστολικής πίεσης. Η συστολική πίεση είναι φυσιολογικά κατά 40 βαθμούς περίπου υψηλότερη από την διαστολική. Πίεση μεγαλύτερη από 50 ή χαμηλότερη από 30 βαθμούς θεωρείται μη φυσιολογική.

Κύριος όρος

pressure