Αγγλικός όρος

solid waste

Ορισμός

Σκουπίδια, απορρίμματα ή λύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα απορριφθέντα υλικά, τα οποία παράγονται από γεωργικές, κοινωνικές, βιομηχανικές, οικιακές, ιατρικές, μεταλλευτικές ή δημοτικές διεργασίες. Οι προσπάθειες περιορισμού των επιπτώσεων των στερεών υπολειμμάτων στο περιβάλλον από το σημείο της παραγωγής μέσω διαδικασιών ανάκτησης ως την απόρριψη και την ανακύκλωση, είναι γνωστές ως διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Κύριος όρος

waste