Αγγλικός όρος

birth defect

Ορισμός

Συγγενής ανωμαλία. Τα συγγενή ελαττώματα αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας των βρεφών στις Η.Π.Α και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ γεννιούνται περίπου 150.000 βρέφη με σοβαρά συγγενή ελαττώματα. Στα γνωστά αίτια περιλαμβάνονται η τερατογένεση του ανθρώπου, τα ελλείμματα των χρωμοσωμάτων και τα ελλείμματα σε μεμονωμένα γονίδια. Στα δύο τρίτα περίπου των περιπτώσεων η αιτία είναι άγνωστη.

Κύριος όρος

defect