Αγγλικός όρος

congenital lobar emphysema

Ορισμός

Μια σπάνια κυστική βλάβη ενός λοβού του πνεύμονα που μπορεί να οδηγησει σε νεογνική αναπνευστικη δυσχέρεια. Ο προσβεβλημένος λοβός είναι διατεταμένος και παρουσιάζεται εξαιρετικά ακτινοδιαφανής στις απλές ακτινογραφίες θώρακος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χειρουργική εκτομη του προσβεβλημένου λοβού εφαρμόζεται σε νεογνά με σοβαρά συμπτώματα.

Κύριος όρος

emphysema