Αγγλικός όρος

Eisenmengers complex

Ορισμός

[Victor Eisenmenger, Γερμανός ιατρός, 1864-1932]. Συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια, αποτελούμενη από έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, δεξιά θέση της αορτής, πνευμονική υπέρταση με διάταση της πνευμονικής αρτηρίας και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Eisenmengers syndrome σύνδρομο του Eiesenmenger. Πνευμονική υπέρταση που προκαλείται από οποιαδήποτε συγγενή καρδιοπάθεια.