Αγγλικός όρος

ligament

Ορισμός

1. Μια ζώνη ή φύλλο ισχυρού συνδετικού ιστού, που συνδέει τα αρθρούμενα άκρα των οστών, συνδέοντάς τα έτσι ώστε να περιορίζεται η κίνηση.
2. Το παχυσμένο τμήμα ή πτυχή του περιτόνεου ή του μεσεντέριου που υποστηρίζει τα σπλαγχνικά όργανα ή τα συνδέει με άλλο σπλάγχνο.
3. Μια ζώνη ινώδους συνδετικού ιστού, που συνδέει οστά, χόνδρους και άλλες δομές, και εξυπηρετεί την υποστήριξη ή πρόσδεση της περιτονίας ή των μυών.
4. Μια χορδόμορφη δομή που αντιπροσωπεύει τα υπολείμματα ενός εμβρυϊκού αιμοφόρου αγγείου.

Ετυμολογία

Λατ. ligamentum, δεσμός

Υπώνυμος όρος

accessory ligament
acromioclavicular ligament
alar ligament
annular ligament
anococcygeal ligament
anterior cruciate ligament
anterior talofibular ligament
anterior tibiofibular ligament
anterior tibiotalar ligament
apical ligament
arcuate ligament
arterial ligament
auricular ligament
Bertin′s ligament
Bichat′s ligament
broad ligament of liver
broad ligament of uterus
calcaneofibular ligament
capsular ligament
carpal ligament
caudal ligament
check ligament
collateral ligament
conoid ligament
coracoacromial ligament
coracoclavicular ligament
coracohumeral ligament
coronary ligament of liver
costocolic ligament
costocoracoid ligament
costotransverse ligament
costovertebral ligament
cricopharyngeal ligament
cricothyroid ligament
cricotracheal ligament
cruciate ligament
cruciform ligament
crural ligament
crural interosseous ligament
deltoid ligament
dentate ligament
dentoalveolar ligament
falciform ligament of liver
fallopian ligament
Flood′s ligament
fundiform ligament of penis
gastrophrenic ligament
Gimbernat′s ligament
gingivodental ligament
glenohumeral ligament
glenoid ligament
glossoepiglottidean ligament
Henle′s ligament
hepaticoduodenal ligament
Hey′s ligament
iliofemoral ligament
iliolumbar ligament
iliopectineal ligament
infundibulopelvic ligament
inguinal ligament
interclavicular ligament
interspinal ligament
ischiocapsular ligament
lacunar ligament
lateral occipitoatlantal ligament
lateral odontoid ligament
lateral ligament of liver
lateral umbilical ligament
Lisfranc′s ligament
Lockwood′s ligament
Mackenrodt′s ligament
medial ligament
median umibilkal ligament
meniscofemoral ligament
middle costotransverse ligament
nephrocolic ligament
nuchal ligament
palpebral ligament
patellar ligament
pectineal ligament
periodontal ligament
Petit′s ligament
phrenicocolic ligament
popliteal arcuate ligament
posterior talofibular ligament
posterior tibiofibular ligament
posterior tibiotalar ligament
Poupart′s ligament
pterygomandibular ligament
pubic arcuate ligament
pulmonary ligament
rhomboid ligament of clavicle
Rivinus′ ligament
round ligament of femur
round ligament of liver
round ligament of uterus
sacroiliac ligament
sacrospinous ligament
sacrotuberous ligament
sphenomandibular ligament
spinoglenoid ligament
spiral ligament of cochlea
spring ligament
stellate ligament
subflavous ligament
stylohyoid ligament
stylomandibular ligament
stylomaxillary ligament
suprascapular ligament
supraspinal ligament
suspensory ligament
suspensory ligament of axilla
suspensory ligament of lens
suspensory ligament of ovary
suspensory ligament of penis
suspensory ligament of uterus
sutural ligament
temporomandibular ligament
tendinotrochanteric ligament
transverse crural ligament
transverse humeral ligament
transverse ligament of atlas
transverse ligament of hip joint
transverse ligament of knee joint
trapezoid ligament
triangular ligament
triangular ligament of liver
uterorectosacral ligament
uterosacral ligament
venous ligament of liver
ventricular ligament of larynx
vesicouterine ligament
vestibular ligament
vocal ligament
Weitbrecht′s ligament
ligament of Winslow
xiphocostal ligament
Y ligament
yellow ligament
Zagla′s ligament
Zinn′s ligament