Αγγλικός όρος

documentation

Ορισμός

1. Εγχειρίδια, βιβλία οδηγιών και προγράμματα ή μενού βοηθείας που καθοδηγούν έναν χρήστη.

2. H καταγραφή σε ένα ιατρικό αρχείο των σχετικών ιατρικών πληροφοριών που αφορούν έναν ασθενή. Αυτή μπορεί να είναι υπό τη μορφή γραπτών δεδομένων στο διάγραμμα του ασθενούς ή η μεταγραφή του με ηλεκτρονικά μέσα (δηλαδή, την αποθήκευση των πληροφοριών σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή).