Αγγλικός όρος

thalamus

Ορισμός

Η μεγαλύτερη υποδιαίρεση του διεγκέφαλου και στις δύο πλευρές, που αποτελείται κυρίως από μια ωοειδή φαιά πυρηνική μάζα εκατέρωθεν της τρίτης κοιλίας. Κάθε μία αποτελείται από έναν αριθμό πυρήνων (πρόσθιος, διάμεσος, πλευρικός και κοιλιακός), τα διάμεσα και πλευρικά γονατώδη σώματα, και το προσκέφαλο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όλα τα αισθητικά ερεθίσματα, με την εξαίρεση των οσφρητικών, προσλαμβάνονται από τον θάλαμο. Συνδυάζονται, ενσωματώνονται, και στη συνέχεια μεταβιβάζονται διαμέσου θαλαμοφλοιωδών ακτίνων σε συγκεκριμένες φλοιώδεις περιοχές. Ώσεις λαμβάνονται επίσης από τον φλοιό, τον υποθάλαμο, το ραβδωτό σώμα και μεταβιβάζονται σε σπλαγχνικούς και σωματικούς τελεστές. Ο θάλαμος είναι επίσης το κέντρο για την εκτίμηση πρωτογενών άκριτων αισθήσεων πόνου, πρωτογενούς αφής, και θερμοκρασίας.

Πληθυντικός

thalami