Αγγλικός όρος

positive end-expiratory pressure

Ορισμός

Στην αναπνευστική ιατρική, η μέθοδος διατήρησης ανοικτών κυψελίδων κατά την διάρκεια της εκπνοής. Αυτό επιτυγχάνεται με βαθμιαία αύξηση της εκπνευστικής πίεσης στο μηχανικό αερισμό. Όταν χρησιμοποιείται θετική τελοεκπνευστική πίεση, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς, διότι η PEEP ελαττώνει την φλεβική επιστροφή του αίματος στην καρδιά και την καρδιακή παροχή. Στόχος είναι η επίτευξη επαρκούς αρτηριακής οξυγόνωσης, χωρίς την χρήση τοξικών επιπέδων οξυγόνου και χωρίς διαταραχή της καρδιακής παροχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά κατά την διάρκεια της θεραπείας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του και να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως το πνευμομεσοθωράκιο, το υποδόριο εμφύσημα και ο πνευμοθώρακας.

Συντομογραφία

ΡΕΕΡ

Κύριος όρος

pressure