Αγγλικός όρος

pleural effusion

Ορισμός

Συγκέντρωση υγρού στη θωρακική κοιλότητα, ανάμεσα στο σπλαγχνικό και τοιχωματικό πέταλο του υπεζωκότα. Μπορεί να γίνει αντιληπτή σε ακτινογραφία θώρακα, αν η ποσότητα του υγρού υπερβαίνει τα 300 ml.

Κύριος όρος

effusion