Στις 21 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μία διεθνής ημερίδα ειδικής αγωγής με θέμα 'Αντιμετώπιση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: Σύγχρονες Τάσεις'.

Τα αποτελέσματα της ημερίδας κατέδειξαν ότι τα κωφά παιδιά που έβαλαν κοχλιακό εμφύτευμα (Κ.Ε.) σε μικρή ηλικία αναπτύσσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα τον προφορικό λόγο με καταληπτή ομιλία, ανεξάρτητα από τη μέθοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν πριν από την εμφύτευση (π.χ.

νοηματική γλώσσα, ολική επικοινωνία).

Ένα άλλο βασικό συμπέρασμα, πλην της ανάγκης για έγκαιρη τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος, ήταν ότι όλα τα συστήματα της εκπαίδευσης των κωφών θα πρέπει να προσαρμόσουν τους τρόπους διδασκαλίας τους και της επικοινωνίας μέσα στην τάξη με το κοχλιοεμφυτευμένο παιδί, ούτως ώστε να προάγουν την ανάπτυξη του προφορικού λόγου στο βαθμό που αναμένεται να κατακτηθεί και από τα ακούοντα παιδιά.

Γι αυτό όμως τον σκοπό είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (Ε.Ε.Π.) που να στοχεύουν στην ερμηνεία του λόγου μέσω της ακρόασης και γενικότερα στη χρήση της ακοής μέσω του κοχλιακού σε όλα τα περιβάλλοντα (σχολείο, σπίτι κτλ).

Από τη συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας γύρω από τις μελέτες ελληνόπουλων με Κ.Ε. που είτε βρίσκονται σε μικρή ηλικία, είτε φοιτούν ήδη σε γενικές και ειδικές τάξεις καθώς και σε ειδικά σχολεία, προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη για μία συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κωφών σε θέματα κοχλιακής εμφύτευσης, εντοπίστηκαν οι δυσκολίες στη διαμόρφωση διάγνωσης αναφορικά με την ύπαρξη πολυαναπηρίας ή μη σε βρέφη που εμφυτεύονται και τέλος τονίστηκε η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική αντιμετώπιση, με την εδραίωση στενότερων συνεργασιών μεταξύ των ιατρών ΩΡΛ-χειρούργων και ακοολόγων των κέντρων κοχλιακής εμφύτευσης, των λογοπεδικών-λογοθεραπευτών και των εκπαιδευτικών που έχουν ως μαθητές τους παιδιά με Κ.Ε..


Πηγές: Ομάδα Βαρηκοΐας Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.).