Ο τύπος και ο βαθμός ακουστικής απώλειας, η αιτιολογία και ο χρόνος εμφάνισης του προβλήματος, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την πορεία ενός βαρήκοου ή κωφού παιδιού.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ακουστικής απώλειας:

  • Απώλεια τύπου αγωγιμότητας, στην οποία η βλάβη είναι στο εξωτερικό ή μεσαίο αυτί
  • Απώλεια μικτού τύπου, όπου παρατηρείται συνδυασμός των δυο πιο πάνω περιπτώσεων.

Τα παιδιά με ακουστική απώλεια, χαρακτηρίζονται σε βαρήκοα ή κωφά, ανάλογα με το βαθμό της ακουστικής απώλειας.

  • Βαρήκοα είναι τα παιδιά των οποίων η βλάβη κυμαίνεται μεταξύ 35-90 dB
  • Κωφά είναι τα παιδιά των οποίων η βλάβη ξεπερνά τα 90 dB

Υπάρχουν προγεννητικά, περιγεννετικά και μεταγεννητικά αίτια που προκαλούν ακουστική βλάβη.

Σημαντικός είναι και ο χρόνος εμφάνισης της ακουστικής βλάβης.
Προγλωσσική είναι η απώλεια που παρουσιάζεται πριν την ανάπτυξη της γλώσσας (μέχρι των δυο χρόνων)
Μεταγλωσσική είναι αυτή που παρουσιάζεται μετά την ανάπτυξη της γλώσσας

Η ολική κώφωση είναι σπάνια, γι΄ αυτό θεωρείται ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν κάποια υπολειμματική ακοή της οποίας η χρήση πρέπει να ενισχυθεί με την τοποθέτηση του κατάλληλου ακουστικού και τη σωστή εκπαίδευση. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική παρέμβαση από τους ειδικούς προδιαγράφουν τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον του παιδιού με ακουστική απώλεια.

Παιδιά με ακουστική απώλεια παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, που πηγάζουν από τις συχνότητες στις οποίες παρουσιάζεται η ακουστική βλάβη. Γι αυτό ο μαθησιακός τομέας στην εκπαίδευση των βαρήκοων και των κωφών παιδιών δεν πρέπει να παραμελείται.

Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σημαντική προϋπόθεση είναι η σωστή συνεργασία οικογένειας και ειδικών επιστημόνων. Ο ρόλος των γονέων και η σωστή καθοδήγηση από τους ειδικούς είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στην πρόοδο των παιδιών.

Γνωρίζετε ότι:

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 49,2% των παιδιών με ακουστική απώλεια παρακολουθούν μαθήματα σε κανονικά σχολεία. Τα υπόλοιπα παιδιά φοιτούν σε ειδικά σχολεία κωφών.

Μόνο το 73% των μαθητών αποφοιτούν από το Λύκειο. Οι υπόλοιποι εγκαταλείπουν το σχολείο πριν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των μαθημάτων που απαιτούνται. Συγκεκριμένα, διπλάσιος αριθμός ειδικών παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ιδιαιτερότητες.
Από τα παιδιά που αποφοιτούν από το Λύκειο τα περισσότερα αποκτούν ισότιμο απολυτήριο, ενώ οι υπόλοιποι τροποποιημένο δίπλωμα.