Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με μειωμένη απόδοση στις ικανότητες ακρόασης, γραφής, ανάγνωσης, ομιλίας ή και μαθηματικών ικανοτήτων.

Είναι γεγονός ότι μια μαθησιακή δυσκολία δεν σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με νοητική υστέρηση.
Όσα παιδιά χαρακτηρίζονται από κάποιας μορφής μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, διάσπαση προσοχής, διαταραχή λόγου- ομιλίας, δυσαριθμησία κλπ) έχουν φυσιολογική νοημοσύνη.

Η επίδοσή τους στην κατευθυνόμενη μάθηση (σχολείο) είναι μικρότερη από τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους.

Επομένως, οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που αντιμετωπίζουν τα νοητικώς υγιή και επαρκή παιδιά των σχολικών πληθυσμών. Οι διαταραχές αυτές είναι άλλοτε συνδυασμένες και περίπλοκες (π.χ υπερκινητικότητα με φωνολογικό έλλειμμα και δυσορθογραφία) και άλλοτε πολύ απλές ( π.χ δυσγραφία με μικρή διάσπαση προσοχής ή δυσαναγνωσία).

Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην αντιμετώπιση δυσκολιών όπως οι παραπάνω, είναι απαραίτητη μια συστηματική και έγκυρη διάγνωση από ειδικό παιδοψυχολόγο και αμέσως μετά η κατάρτιση (από τον ίδιο) ενός συγκεκριμένου προγράμματος ξεχωριστού για κάθε παιδί.


Στο πρόγραμμα αυτό θα ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του ως μαθητή, η μνήμη του, η προσοχή του και η γλωσσική του επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Προκειμένου να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί μια μαθησιακή δυσκολία οποιασδήποτε μορφής χρειάζεται στενή συνεργασία του εκπαιδευτικού και των γονέων του παιδιού με τους ειδικούς (παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό κλπ).

Μέσα στη διαγνωστική αυτή διαδικασία θα πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα:

  • το οικογενειακό του ιστορικό
  • το σχολικό ιστορικό, (τα προηγούμενα εκπαιδευτικά βήματα του παιδιού)
  • η νοημοσύνη του
  • η ψυχολογική και συναισθηματική του ανάπτυξη
  • οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του (επίπεδο κοινωνικοποίησης)
  • οι σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς του
  • το επίπεδο της αυτοεκτίμησής του και
  • η επίδοση του στα διάφορα μαθήματα.

Όλοι οι αναφερόμενοι τομείς χρειάζεται να διερευνηθούν προσεχτικά με ειδικά ερωτηματολόγια τεστ και ιστορικά, ώστε ο ειδικός να γνωρίζει την προσωπικότητα και το περιβάλλον του συγκεκριμένου παιδιού, στοιχεία που δεν μοιάζουν με κανενός άλλου και είναι μοναδικά όπως μοναδική είναι και η μαθησιακή του δυσκολία...

Σε όλη αυτή την διαδικασία απαραίτητο είναι να τηρηθεί αυστηρά το προσωπικό απόρρητο τόσο της οικογένειας όσο και του παιδιού, το οποίο ούτε άλλως ισχύει παγκόσμια, βάση ειδικής νομοθεσίας.