Διευκρινήσεις αλλά και παράταση στα χρονικά περιθώρια έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΣΓΚΑμεα (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία) ενόψει της επικείμενης περάτωσης της 12μηνης ισχύος των γνωματεύσεων αυτών, προκειμένου να ζητήσει προληπτικές ενέργειες για την αποτροπή της εμφάνισης καινοφανών πηγών διακινδυνεύσεων για τις δομές αυτές και τους/τις ενοίκους τους με αναπηρία. 

Ακολουθεί τμήμα της επιστολής:

Ειδικότερα σημειώνουμε πως, παρά το γεγονός ότι με τα ως άνω σχετικά, για την εισαγωγή ή/και παράταση διαμονής ατόμου με αναπηρία σε Σ.Υ.Δ./Σ.Α.Δ., απαιτείται έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης από «πιστοποιημένο ιατρό» στο σύστημα γνωματεύσεων ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας[1], η ταυτόχρονη αναφορά στο εδάφιο 5 του υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΒ3/Γ/οικ.34193/29-12-2021 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ ότι: «η διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό ελέγχου και εκκαθάρισης, παραμένουν ως έχουν», ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί από τα διοικητικά κλιμάκια και τους εκκαθαριστές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πως παραπέμπει, όχι απλώς στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση, αλλά και στον τρόπο έκδοσης των γνωματεύσεων (υπό την περιοριστική αρμοδιότητα των φορέων του δημοσίου συστήματος υγείας), από τη στιγμή που οι διατυπώσεις του οδηγού δεν έχουν σύστοιχα με την πραγματικότητα επικαιροποιηθεί. Περαιτέρω, από την επισκόπηση του περιεχομένου του οικείου οδηγού καθίσταται αντιληπτό ότι το φαινόμενο δεν διαπερνά μόνο το πεδίο που προεκτέθηκε, αλλά και λοιπά ζητούμενα (λ.χ. την πρόβλεψη της τριετούς ισχύος των ‘χειρόγραφων’ γνωματεύσεων από τις διατυπώσεις του οδηγού, σε αντιδιαστολή με τη μέγιστη - ετήσια ισχύ των ‘ηλεκτρονικών’ γνωματεύσεων που εκ των πραγμάτων σήμερα βρίσκει εφαρμογή).

Όπως αντιλαμβάνεστε, η παραπομπή, για το ίδιο θέμα, σε διαφοροποιημένες διατυπώσεις του οδηγού εκκαθάρισης έναντι των οδηγιών έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, μπορεί πιθανά να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο ερμηνευτικών προβλημάτων και κατά περίπτωση πρακτικών από την πλευρά των εκκαθαριστών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εκδοχή, που με τη σειρά της θα συμπαρασύρει αναίτια σε προβληματική κατεύθυνση, όχι απλώς την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Υ.Δ., αλλά πρωτίστως την επαπειλούμενη στέρηση από τους/τις ενοίκους τους, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των πολύτιμων υπηρεσιών τους, που θα οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό, καταλύοντας την όποια προσπάθεια και πρόοδο έχει προηγηθεί για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους στην κοινότητα.

Τούτου δοθέντος και για την αποτροπή του απευκταίου αυτού ενδεχομένου, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά την έκδοση διευκρινιστικού εγγράφου από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς όλα τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα μέρη, στο οποίο ρητώς θα αποσαφηνίζεται ότι η διατύπωση για τα προβλεπόμενα από τον οδηγό δικαιολογητικά εκκαθάρισης των δαπανών για τις Σ.Υ.Δ. που ‘παραμένουν ως έχουν’, καταλαμβάνει αποκλειστικά το σκέλος των τεκμηρίων που κατατίθενται για τον σκοπό αυτό και όχι το σκέλος του δικαιώματος έκδοσης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, για το οποίο εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν ήδη αποτυπωθεί στα εκδοθέντα έγγραφα του Οργανισμού.   

Ένα ακόμη σημείο που στον παρόντα χρόνο, κατά την εκτίμησή μας, χρήζει διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών ενεργειών αναφορικά με τη διαδικασία, είναι το κατά πόσο βρίσκει εφαρμογή, στις περιπτώσεις παράτασης (και όχι νέας εισαγωγής ενοίκων σε Σ.Υ.Δ./Σ.Α.Δ.), η παρεχόμενη από το σύστημα του Οργανισμού, δυνατότητα δήλωσης από τον ιατρό της νέας γνωμάτευσης έως συνεχιζόμενης της υφιστάμενης, χωρίς τη μεσολάβηση χρονικού κενού μεταξύ της λήξης ισχύος της μίας γνωμάτευσης και έναρξης της επόμενης.

Η διασφάλιση της αδιάλειπτης ισχύος τους φρονούμε πως είναι αναγκαία, αφού σε διαφορετική περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη των δικαιούχων - ασφαλισμένων σε Σ.Υ.Δ./Σ.Α.Δ. ούτε των φορέων λειτουργίας τους, αλλά εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων εκτός της επιρροής τους (λ.χ. από τη διαθεσιμότητα των ραντεβού των ιατρών (δημοσίων δομών και ιδιωτών), δεν θα απουσιάσουν φαινόμενα ασυνέχειας στο δικαιούμενο νοσήλιο – τροφείο, με ό,τι κινδύνους το ενδεχόμενο αυτό συνεπάγεται.

Για λόγους ουσίας και δη ευρύτερων εγγυήσεων για τα δικαιώματα των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ./Σ.Α.Δ. και για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων λειτουργίας τους, η παροχή ενός αναγκαίου και εύλογου χρονικού περιθωρίου για την επανέκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των ενοίκων τους, λογίζεται από την πλευρά μας ως απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας. Υπό το πρίσμα αυτό ζητάμε την έγκαιρη επεξεργασία προβλέψεων που θα επιτρέπουν την αδιάλειπτη ισχύ των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ήδη ενταγμένους/ες ενοίκους σε Σ.Υ.Δ./Σ.Α.Δ., εφόσον οι νέες εκδίδονται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων. Φρονούμε ακόμη ότι, στην περίπτωση που το αίτημα προσκρούει στις παραμέτρους του πληροφοριακού συστήματος που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό ή σε άλλες παραμέτρους, μπορεί εναλλακτικά να διευθετηθεί και με τη διαδικασία που υιοθετήθηκε στο παρελθόν για την αναδρομικότητα ισχύος των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων κατά την πρώτη εφαρμογή της έκδοσής τους.  

Κυρία Διοικήτρια,

Καθώς τα χρονικά περιθώρια μάλλον εφεξής συρρικνώνονται, από τη στιγμή που η ισχύς των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε Σ.Υ.Δ. αρχίζει σταδιακά να εκπνέει για την πλειοψηφία τους, ευελπιστούμε ότι θα κατανοήσετε τους προβληματισμούς στους οποίους βασίζονται τα ζητήματα που σας θέσαμε με το παρόν και θα ενεργήσετε τα δέοντα.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας και της ενημέρωσης της Ομοσπονδίας μας για τις ενέργειές σας".