Παράταση υλοποίησης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου πήρε η πράξη «έξυπνος τουρίστας: Εξυπνες ερευνητικές υποδομές για προσβάσιμη  καινοτόμο ανθρωποκεντρική πολιτισμική –τουριστική ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα», που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 1.804.308,00 ευρώ.  

Το έργο Εξυπνος Τουρίστας ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση προς την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών-τουριστών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υγιών ή ασθενών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες τουριστικού ενδιαφέροντος που παρέχει η Περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολλαπλές διεξόδους για βελτίωση και επαύξηση της υγείας, ευεξίας και εν τέλει ποιότητας ζωής των επισκεπτών. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα των μελετών της RIS3, διερευνώνται πιλοτικές εφαρμογές σε τρεις βασικούς άξονες:- Ιαματικός τουρισμός (Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό ιαματικών πηγών) στον οποίο δίνεται έμφαση,- Αθλητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας και υγείας,- Πολιτισμικός και θρησκευτικός τουρισμός. Σε όλους αυτούς τους άξονες το έργο λαμβάνει υπόψη του τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και προτεραιοποιεί την προσβασιμότητα παντού (universal accessibility).  

Το έργο βασίζεται σε μια καινοτόμα ιδέα, η οποία θέτει τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία του πολιτισμού και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, εγκαθιστά υπολογιστικές υποδομές, και υποδομές παρακολούθησης της υγείας και ευεξίας των τουριστών, για την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τους τουρίστες προσφέροντας επαυξημένη εμπειρία διαδικτυακής περιήγησης, επαυξημένη εμπειρία χρήσης τουριστικών υποδομών ή επιτόπιας περιήγησης, επαυξημένη εμπειρία σε χρήστες/επισκέπτες με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), δια της ενίσχυσης των παραπάνω δυνατοτήτων με λύσεις προσβασιμότητας βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες. 

Επιμέρους στόχοι είναι: 

1. Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και τουριστικής αξίας της Στερεάς Ελλάδας για την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

2. Αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού υποβάθρου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκφράζεται μέσω δυο διεθνώς αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που φιλοξενεί, το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΠΘ-ΤΠΕΒ) και το Τμήμα Φυσιοθεραπείας (ΠΘ-ΤΦ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

3. Ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων: α) Με προσβάσιμες υποδομές που θα επιτρέπουν ταχύτατους υπολογισμούς συλλογής δεδομένων και μετρήσεις προς όφελος της πολιτισμικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και των ευρύτερων ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, β) Με πολλούς νέους ερευνητές, κυρίως μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες που θα εγκατασταθούν στην Περιφέρεια όχι μόνο για τις ερευνητικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά με προοπτική να αξιοποιήσουν και να επεκτείνουν οι ίδιοι ερευνητικά και εμπορικά το αποτέλεσμα του έργου 

4. Προώθηση της συνέργειας των τομέων Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΤΔΒ) με άλλους θεματικούς τομείς, όπως είναι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο Τομέας της Υγείας 

5. Δικτύωση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των προοπτικών που ανοίγονται μέσω του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, αλλά και των πολιτισμικών και τουριστικών αξιών της Στερεάς Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο 

6. Εκπαίδευση, ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων, φορέων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο ΠΤΔΒ με τεχνογνωσία που θα τους φέρει μπροστά στο διεθνή ανταγωνισμό.  

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εκδήλωση στο Π.Γ.Ν. "Αττικόν" για τις σύγχρονες ανάγκες των ογκολογικών ασθενών
COVID-19 και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης [μελέτη]
Τυχαίος όγκος στο επινεφρίδιο σε αξονική: Τι πρέπει να γνωρίζουμε