Ο εξορθολογισ΅ός και βελτιστοποίηση του θεσ΅ικού και νο΅ικού πλαισίου για τη διεξαγωγή κλινικών ΅ελετών, καθώς και η συνδρο΅ή των Πανεπιστη΅ιακών ερευνητικών φορέων στη διασύνδεσή τους ΅ε τις επιχειρήσεις, είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γενικότερη ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η χώρα:

1.Διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο για τη δημιουργία υψηλής προστιθέ΅ενης αξίας στη βιοτεχνολογία και τη βιοϊατρική επιστή΅η.
2. Μπορεί να συ΅΅ετέχει στα διακρατικά δίκτυα ερευνητικών κέντρων από όλο τον κόσ΅ο που χρησιμοποιούν οι διεθνείς φαρ΅ακευτικές επιχειρήσεις για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους.
3. Μπορεί να αποτελέσει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της διαγνωστικής τεχνολογίας, δεδομένου του μεγάλου αριθ΅ού διαγνωστικών κέντρων ΅ε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου και του σημαντικού αριθ΅ού επαγγελματιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Η Ελλάδα ΅πορεί να αναπτύξει επιχειρηματικότητα και να συμμετάσχει αποτελεσματικά στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης νέων ΅ορίων στοχεύοντας στην παραγωγή νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων τόσο πρωτότυπων, όσο και γενοσή΅ων, καθώς και στη συνεχιζόμενη συλλογή στοιχείων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για φάρ΅ακα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Τα οφέλη της κλινικής έρευνας είναι πολυσήμαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονο΅ία ΅ε την εισροή ση΅αντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυνα΅ικού σε εξειδικευμένους το΅είς.

Σή΅ερα, η διενέργεια κλινικών ΅ελετών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία κυρίως σε επίπεδο διαδικασιών εντός νοσοκομείου που οφείλονται σε ΅η τήρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Είναι απαραίτητο, να γίνει ά΅εσα σειρά ενεργειών από ΅έρους της Πολιτείας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, καθώς και στη δη΅ιουργία φιλικού και ευνοϊκού πλαισίου για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η επένδυση στην Κλινική Έρευνα, η οποία διεξάγεται από Έλληνες επιστή΅ονες.

Απαιτούμενες Ενέργειες

1) Δη΅ιουργία «Single Point of Contact» στο Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για την Κλινική Έρευνα (Ειδικού Γρα΅΅ατέα Κλινικής Έρευνας, ΅ε Θεσ΅ικό ρόλο παρακολούθησης της εφαρμογής της σχετικής νο΅οθεσίας και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις ΅η συμμόρφωσης από τους αρμοδίους φορείς (π.χ. καθυστέρηση έγκρισης ή υπογραφών στις ΥΠΕ/Νοσοκο΅εία).
2) Ευαισθητοποίηση και συντονισ΅ός όλου του εμπλεκομένου διοικητικού προσωπικού στην Κλινική Έρευνα (Υπουργείο Υγείας, ΥΠΕ/ΕΛΚΕΑ, Νοσοκομεία, ΕΟΦ, ΕΕ∆, Πανεπιστήμια/ΕΛΚΕ: ΅ε στόχο η κλινική έρευνα να καταστεί ΅ια από τις βασικές προτεραιότητες)
3) Εξορθολογισ΅ός και βελτιστοποίηση του θεσ΅ικού πλαισίου των κλινικών ΅ελετών και δημιουργία θεσ΅ικού πλαισίου για τη διεξαγωγή των ΅η- παρε΅βατικών ΅ελετών.
4) Βελτιστοποίηση/εναρμόνιση των σχετικών διαδικασιών από όλες τις ε΅πλεκό΅ενες υπηρεσίες/φορείς ΅έσω ΅ιας νέας ΚΥΑ.
5) Επανεξέταση του θεσ΅ικού πλαισίου, οργάνωση και στελέχωση καθετοποιη΅ένων ΅ονάδων υγείας ΅ε κατάλληλη υποδο΅ή για την πραγ΅ατοποίηση διεθνών ΅ελετών φάσης 1 (σή΅ερα υφίσταται σε πολύ ΅ικρή κλί΅ακα και όχι ως ενιαίες ΅ονάδες).
6) Αξιοποίηση κινήτρων ερευνητικών κοινοπραξιών (Cooperative Research Groups), που να επιταχύνουν τη ΅εταφορά τεχνολογίας από τη βασική και τη κλινική έρευνα ώστε να αξιοποιηθεί εν συνεχεία στην παραγωγή νέων φαρ΅άκων.
7) Στελέχωση της Εθνικής Επιτροπής ∆εοντολογίας (ΕΕ∆) ΅ε επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο, ώστε η ΕΕ∆ να λειτουργεί εύρυθ΅α (΅ε τακτικές συνεδριάσεις, όπως προβλέπεται) και να επιτελεί τα καθήκοντά της ΅ε ακό΅α μεγαλύτερη επιτυχία, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά
8) Περαιτέρω ενίσχυση του Ε.Ο.Φ. ώστε να ΅πορεί να διαδραματίζει το ση΅αντικό του ρόλο ΅ε τη συμμετοχή του στη νέα κεντρική διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης κλινικών ΅ελετών στην Ευρώπη, αφετέρου δε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ΅ε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τακτικούς ελέγχους στη διεξαγωγή των κλινικών ΅ελετών.
9) ∆η΅ιουργία στόχων και κινήτρων στις ∆ιοικήσεις των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων να αυξήσουν τις Κλινικές Μελέτες
10) Ένταξη των αρχών της Κλινικής Έρευνας στο εκπαιδευτικό πρόγρα΅΅α των φοιτητών στις σχολές Επιστη΅ών Υγείας.
11) Εκστρατεία ενημέρωσης ΜΜΕ και κοινού (΅μύθοι και αλήθειες) για την Κλινική Έρευνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη του ΣΦΕΕ.
12) Πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία αναφορικά ΅ε τις κλινικές ΅ελέτες σε εξέλιξη (υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας/Ειδική Γραμματεία Κλινικής Έρευνας).

Εκτι΅ώ΅ενα Οφέλη

1) ’΅εση πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες ΅έσω κλινικών ΅ελετών και προγραμμάτων πρώι΅ης πρόσβασης.
2) Αύξηση του αριθ΅ού των κλινικών ΅ελετών στη χώρα ΅ας.
3) Αξιοποίηση του επιστημονικού κεφαλαίου της χώρας.
4) ∆η΅ιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένους το΅είς.
5) Πολλαπλασιασ΅ός των διεθνών επενδύσεων στη χώρα για τα επό΅ενα 3 έτη
6) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων ΅έσω της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων.
7) Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.