Ο φαρµακευτικός κλάδος ταλανίζεται από ένα συνδυασµό υψηλής φορολόγησης και απουσίας φορολογικών κινήτρων. Ο σχεδιασµός ενός µηχανισµού παροχής φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων, αποτελεί βήµα άµεσης προτεραιότητας για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Υπό το πρίσµα αυτό, οι θετικές συνέπειες στην Ελληνική οικονοµία, την εισροή συναλλάγματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα οδηγήσουν σε αύξηση των συνολικών επενδύσεων για τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων, στη βελτίωση των δεικτών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας µας. 

Απαιτούµενες Ενέργειες

1) Επανεξέταση του πλαισίου φορολογικών κινήτρων για δαπάνες Ε&Α και τεχνολογικής καινοτομίας (άρθρο 22Α του Ν.4172/2013, µε αύξηση του φορολογικού οφέλους τουλάχιστον στο επίπεδο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. 25% αντί 8,7%, θα απαιτηθεί υπερέκπτωση 186%, ακολουθώντας το παράδειγµα της Τσεχίας µε µεταφορά των ποσών σε βάθος τετραετίας).
2) Η άµεση έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού διατάγματος του άρθρου 22Α του Ν.4172/2013, το οποίο θα διευρύνει τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας σύµφωνα µε το Frascati Manual, όπως ισχύει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και όπως έχει προβλεφθεί στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού άρθρου του νόµου.
3) Βελτίωση του πλαισίου φορολογικών κινήτρων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και εναρμόνιση του Αναπτυξιακού Νόµου, µε στόχο την ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων και την προσέλκυση άµεσων διεθνών επενδύσεων
4) Τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου, ώστε να παρέχεται µεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων σε περιφέρειες µε υψηλή βιοµηχανική συγκέντρωση. Επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγικών µονάδων της φαρμακοβιομηχανίας ευρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Λόγω του χαρακτηρισμού της βιομηχανίας ως µικρής όχλησης, δύναται να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης εντός θέσης (πχ εντός Αττικής).
5) Έγκριση ειδικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συμπεριληφθούν οι δαπάνες έρευνας στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο και να µην εξαρτώνται από το χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, µε στόχο την αύξηση των ποσοστών χρηµατοδότησης και στην Αττική.
6) Ενίσχυση του κινήτρου περί ευρεσιτεχνίας (άρθρο 71, N.3842/2010), αντί της δημιουργίας αφορολόγητου αποθεµατικού που στην ουσία πρόκειται για μετατιθέμενη φορολογία α) είτε τα έσοδα από την ευρεσιτεχνία (πώληση ή παραχώρησης χρήσης) να φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή πχ 10% β)είτε να δοθεί συγκεκριµένη φορολογική έκπτωση, µε τη µορφή φορολογικής πίστωσης (tax credit) χωρίς χρονική διάρκεια και περιορισµούς. Να γίνει η Ελλάδα τουλάχιστον ανταγωνιστική µε τις άλλες χώρες, το effective tax rate των εσόδων από καινοτοµία γενικά, θα πρέπει να κυµανθεί κάτω από 10% για όλη τη διάρκεια που η καινοτοµία παράγει έσοδα.
7) Απαλλαγή των royalties που καταβάλλονται σε άλλες χώρες από την παρακράτηση φόρου, εφόσον οι φορολογικές αρχές κρίνουν ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται σύµφωνα µε τις καλές πρακτικές.
8) Δυνατότητα επιδότησης εισφορών εργαζομένου και εργοδότη από 1 σε 2 έτη, καθώς και δημιουργία προγραμμάτων για άτοµα ηλικίας άνω των 45 ετών µε δυνατότητα επιδότησης εισφορών για περισσότερα χρόνια (4 έτη). Να υπάρχει ειδικό καθεστώς µειωµένων παρακρατούμενων φόρων και εισφορών εργαζομένων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, όπως στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.
9) Δηµιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ), ανάλογες των SEZ στην Πολωνία, όπου θα παρέχονται ειδικά κίνητρα όπως: α) o Φορολογικές απαλλαγές έως και 100% του φόρου εισοδήματος νοµικών προσώπων για εισόδημα που προέρχεται από επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν εντός των ζωνών µέχρι το όριο ενίσχυσης κεφαλαιακών δαπανών του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (ισχύει στην Πολωνία) β) δυνατότητα σύµβασης αορίστου χρόνου για νέους (πρώτη µόνιµη εργασία) και για µακροχρόνια ανέργους: το διάστηµα έως και 36 µήνες απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από ασφαλιστικές εισφορές (ισχύει στην Πορτογαλία) γ)Ειδικές εκπτώσεις φόρων για α) ακίνητα (αγορά, ΕΝΦΙΑ, τέλη, ,κλπ) β) πωλήσεις προϊόντων που παράγονται εντός των ΕΟΖ (εξαίρεση ΦΠΑ) γ) φόρο εισοδήµατος εργαζοµένων εντός των ΕΟΖ (ισχύουν αντίστοιχα στην Τουρκία)

Εκτιμώμενα Οφέλη

Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. Αύξηση των δαπανών έρευνας στις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα την τεράστια συµβολή των δαπανών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Υπολογίζεται ότι για κάθε αύξηση κατά 1% των δαπανών ΕΤΑ των επιχειρήσεων (περίπου 4 εκατ. ευρώ, τα δύο προηγούµενα έτη), το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,07% (ήτοι, περίπου 140 εκατ. ευρώ).