Το Μάιο του 2006 στην Τσεχία, ΅ια χώρα του πρώην ανατολικού ΅πλοκ, ΅ε τον ίδιο πληθυσμό της Ελλάδας και ΅ε ίσως μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες και η Mayo Clinic, ένα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύ΅ατα των ΗΠΑ, συμμετείχαν ενεργά στην δημιουργία του International Clinical Research Center (ICRC), ΅ε έδρα στο Brno. 

Μοναδικό στην Ευρώπη, το ICRC είναι ένα ειδικευμένο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και αποτελεί ΅ια μεγάλη ευκαιρία για την Τσεχία να αξιοποιήσει αυτό το πρότυπο κέντρο στην Ευρώπη. Σε βάθος 6ετιας, από το 1999 έως το 2005, η Τσεχία ανέπτυξε το R&D από λιγότερο του 1% των συνολικών επενδύσεων στο 12%, ΅ε το 90% των επενδύσεων να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2009 στην Τσεχία εγκρίθηκαν συνολικά 269 κλινικές ΅ελέτες. Ενδεικτικά ση΅ειώνου΅ε ότι, σύ΅φωνα ΅ε δη΅οσιευ΅ένη ΅ελέτη της Εθνικής Σχολής ∆η΅όσιας Υγείας και του ΣΦΕΕ, το 2010 στην Ελλάδα εγκρίθηκαν αντίστοιχα 79 κλινικές ΅ελέτες, δηλαδή το 30% της επένδυσης της Τσεχίας.

Τα κυρία βή΅ατα που πραγματοποιήθηκαν στην Τσεχία προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις στην Ε&Α ήταν:
1) Συνεχόμενη εκπαίδευση των ερευνητών, υψηλή εξειδίκευση.
2) Λογιστική διευκόλυνση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας
3) Ανάπτυξη προϋποθέσεων/ συνθηκών οι οποίες οδήγησαν στην υψηλή στρατολόγηση των ασθενών ΅ε χα΅ηλό ποσοστό απόσυρσης από τις ΅ελέτες, ΅ε αποτέλεσ΅α η Τσεχία να εντάσσει ασθενείς ΅ε ρυθ΅ούς 10 φορές μεγαλύτερους σε σχέση ΅ε τη ∆υτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
4) Οι κανόνες συμμόρφωσης της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (ICH-GCP) ενσωματώθηκαν σε ένα ξεκάθαρο νο΅ικό πλαίσιο.
5) Αυστηρή τήρηση των νό΅ων, ειδικά στους χρόνους έγκρισης (60 ημέρες για όλες τις κλινικές ΅ελέτες)
6) Φορολογικές διευκολύνσεις. Πιο συγκεκρι΅ένα α. Φορολογική ΅είωση (deduction) 200% του κόστους προερχόμενου από την υλοποίηση των προγρα΅΅άτων E&A, ποσό που ΅πορεί να μεταφερθεί για τρία έτη, εάν δεν ΅πορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του έτους για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων δαπανών από ερευνητικές δραστηριότητες. β. εξειδικευμένες δαπάνες που εκπίπτουν περιλαμβανομένων των μισθών και των ημερομίσθιων, και άλλων λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται ά΅εσα ΅ε το έργο (δηλαδή, επιστροφές από ταξίδια, τα υλικά, τις προμήθειες, τις δαπάνες για βιβλία και περιοδικά, κλπ).
Εξειδικευμένα κέντρα, καταρτισμένο ερευνητικό δυνα΅ικό, εφαρμογή των νό΅ων, χα΅ηλό κόστος ανά ασθενή (΅ικρότερο κατά 28% σε σχέση ΅ε την ∆υτική Ευρώπη και 47% συγκριτικά ΅ε την Αγγλία) και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης, σε συνδυασ΅ό ΅ε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, είναι οι παράγοντες που οδήγησαν την Τσεχία σε χώρα αναφοράς για την ανατολική Ευρώπη.

Βέλγιο

Το Βέλγιο, χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, είναι εδώ και χρόνια ΅ια από τις χώρες αναφοράς στη διεξαγωγή κλινικών ΅ελετών τόσο για την Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Η ση΅ασία της Έρευνας για το Βέλγιο είναι πολλαπλή: όχι ΅όνο οι κλινικές ΅ελέτες προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στην οικονομιά χάρη στις επενδύσεις και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά επιπλέον αποτελεί ση΅αντικό πυλώνα για την οικονο΅ική υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας. Το 2009 στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκαν 599 κλινικές ΅ελέτες. Η φαρ΅ακευτική βιομηχανία επενδύει το 40% των ιδιωτικών επενδύσεων στο R&D, ΅ε αποτέλεσ΅α το Βέλγιο να είναι η χώρα ΅ε το υψηλότερο per capita αριθ΅ό φαρ΅άκων υπό έρευνα. Ενδεικτικά αναφέρονται ΅ερικά στοιχεία:

1) Ο συνολικός χρόνος έγκρισης των κλινικών ΅ελετών είναι κατά Μέσο Όρο (Μ.Ο), 15 η΅έρες για τις ΅ελέτες φάσης 1 και 28 η΅έρες για τις ΅ελέτες φάσης 2, 3 και 4.
2) Υπάρχουν 5 Επιτροπές δεοντολογίας, κάποιες ΅ε εξειδίκευση
3) Παρα΅ένει η χώρα ΅ε το χαμηλότερο κόστος ανά ασθενή στη ∆υτική Ευρώπη
4) Έχει από τις per capita υψηλότερες συ΅΅ετοχές ασθενών σε κλινικές ΅ελέτες
5) Υψηλή εξειδίκευση κέντρων και ερευνητών 
6) Υψηλή στρατολόγηση ασθενών (Μ.Ο. 35 ανά κλινική ΅ελέτη) 
7) Φορολογικά κίνητρα 

Εξυπακούεται ότι οι σχετικές επενδύσεις και τα κίνητρα που συνδέονται ΅ε αυτές αποφέρουν ση΅αντική αύξηση των θέσεων εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό (τοπικά γραφεία κλινικών ΅ελετών/CRO’s, τ΅ή΅ατα Ε&Α/Κλινικών ΅ελετών στα τοπικά παραρτήματα των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, free lancers κλπ), όσο και στο δη΅όσιο το΅έα (αύξηση εργατοωρών στους ερευνητικούς λογαριασ΅ούς πανεπιστημίων και νοσοκομείων ΕΣΥ, ανάπτυξη του επιστημονικού προσωπικού, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Συγκεκριμένα στο Βέλγιο, από το 2004 έως το 2009, το εργατικό δυνα΅ικό που απασχολείται στην Ε&Α αυξήθηκε κατά 13% και έφτασε τους 37.508 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 21.954 απασχολούνται σε εταιρείες.