Αγγλικός όρος

isometric exercise

Ορισμός

Σύσπαση και χαλάρωση ενός σκελετικού μυ ή ομάδας μυών κατά την οποία η δύναμη που παράγεται από το μυ ισούται με την αντίσταση. Δεν υπάρχει μεταβολή στο μήκος του μυ και δεν προκαλείται κίνηση.

Συνώνυμο

muscle- setting exercise, static exercise

Κύριος όρος

exercise